Standardowe Warunki sprzedaży Towarów

1. Zakres zastosowania

Niniejsze standardowe warunki i zasady (dalej „Standardowe Warunki”) mają zastosowanie do konsumentów, osób prywatnych, instytucji lub firm (dalej „Kupujący” lub „Klient”) składających zamówienia w firmie Kemppi Oy z siedzibą w Kempinkatu 1, 15810 Lahti, Finlandia, tel. +358 3 89911, nr VAT: FI20518261 adres e-mail: info.pl@kemppi.com (dalej „Sprzedawca” lub „Kemppi”) za pośrednictwem sklepu internetowego Kemppi pod adresem https://shop-pl.kemppi.com albo https://shop-b2b-pl.kemppi.com lub innej związanej z nim strony (dalej „Sklep internetowy”). Niniejsze warunki stanowią integralną i zasadniczą część umowy sprzedaży zdalnej  pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą (dalej „Umowa”).

2. Zawarcie Umowy

Zamówienia produktów są dokonywane w Sklepie internetowym poprzez dodanie żądanych produktów (dalej „Towary”) do koszyka, wybranie odpowiedniej metody płatności. Umowa zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia przez Sprzedawcę zamówienia Kupującemu. Informacje zawarte w reklamach, broszurach lub innych materiałach pisemnych Kemppi, zarówno w Sklepie internetowym Kemppi, jak i przekazane użytkownikowi, mają charakter wyłącznie informacyjny inie stanowią oferty Kemppi dotyczącej dostawy jakichkolwiek Towarów. Potwierdzenie zawiera cenę i koszty dostawy zamówienia, zamówionych Towarów, a także inne informacje wymagane w świetle bezwzględnie obowiązującego prawa.

3. Obowiązki Sprzedawcy

3.1. Warunki dostawy

Sprzedawca dostarczy Klientowi kod śledzenia paczki w wiadomości e-mail w momencie wysłania produktów. Sprzedawca ponosi ryzyko uszkodzenia lub utraty zamówionych produktów w transporcie.

3.2. Gwarancja

Sprzedawane Towary objęte są rękojmią za wady rzeczy sprzedanej  wynikającą z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa oraz dobrowolną gwarancją jakości zgodnie z warunkami producenta podanymi na karcie gwarancyjnej. Dobrowolna gwarancja jakości zgodnie z warunkami producenta stanowi wyłączną dobrowolną gwarancję na Towary.

3.3. Właściwości Towarów

Sprzedawca jest odpowiedzialny za jakość i inne cechy Towarów wyłącznie na podstawie informacji określonych w Umowie. Kupujący ponosi odpowiedzialność za poprawność informacji przekazanych Sprzedawcy (takich jak informacje o adresie dostawy i rodzaju płatności).

3.4. Opóźnienie

W przypadku opóźnienia dostawy Sprzedawca poinformuje Kupującego niezwłocznie po pojawieniu się wiadomości o takim opóźnieniu i poda przyczynę opóźnienia oraz, jeżeli to możliwe, szacowany nowy termin dostawy. W przypadku, gdy producent Towaru lub strona, od której Sprzedawca nabył Towar, nie wypełnił swoich zobowiązań umownych wobec Sprzedawcy i w konsekwencji dostawa Sprzedawcy opóźni się, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty poniesione przez Kupującego w wyniku opóźnienia. Z zastrzeżeniem pkt 10, jeżeli dostawa Sprzedawcy jest opóźniona z jego winy, Kupujący ma prawo żądać dostawy lub w przypadku znacznego opóźnienia dostawy, do skorzystania z przysługującego Kupującemu prawa odstąpienia określonego w punkcie 6.1.

4. Obowiązki Kupującego

4.1. Dane Klienta

Składając zamówienie, Kupujący podaje swoje prawdziwe imię i nazwisko, numer telefonu stacjonarnego/komórkowego oraz adres e-mail. Oprócz informacji wymienionych powyżej instytucje i firmy muszą podać numer wpisu do rejestru handlowego i/lub numer VAT.

Kupujący gwarantuje Sprzedawcy, że informacje podane przez Kupującego w całym procesie przetwarzania zamówienia (jak również wszelkie powiadomienia o zmianie tych danych) są prawdziwe i prawidłowe.

4.2. Wymogania dotyczące systemu

Warunkiem korzystania ze Sklepu internetowego jest spełnienie przez system informatyczny, z którego korzysta Kupujący, następujących minimalnych wymagań:

i.                    komputer lub urządzenie mobilne z dostępem do Internetu;
ii.                   dostęp do poczty elektronicznej;
iii.                  Najnowsza wersja przeglądarki: Internet Explorer, Firefox,
                     Chrome, Opera  lubSafari
iv.                  włączona obsługa plików cookies i Javascript w przeglądarce.

4.3. Przetwarzanie danych osobowych

Informacje na temat przetwarzania danych osobowych Kupującego są dostępne w Polityce prywatności Kemppi, dostępnej pod adresem https://www.kemppi.com/pl-PL/prywatnosc/

4.4. Cena zakupu

Ceną zakupu będzie aktualna cena naliczona przez Sprzedawcę w danym momencie, z uwzględnieniem podatku VAT zgodnie z obowiązującą w danym momencie stawką. Jeżeli nie wskazano waluty, cena podawana jest w euro.

Gdy zakupu w Sklepie internetowym Kemppi dokonuje firma z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, podatek VAT wynosi 0% z tytułu wewnątrzwspólnotowej dostawy Towarów. Firma zamawiająca musi mieć zarejestrowany numer VAT w państwie członkowskim Unii Europejskiej. Ewentualne pytania należy kierować do naszego działu obsługi klienta.

4.5. Warunki płatności

O ile nie uzgodniono inaczej, warunki płatności są ustalane z wykorzystaniem metod płatności dostępnych w Sklepie internetowym.

4.6. Reklamacje i naprawa usterek

Jeżeli Towar dostarczony przez Sprzedawcę jest pod jakimkolwiek względem wadliwy, Kupujący zawiadomi Sprzedawcę o wadzie w rozsądnym terminie od daty dostawy. Sprzedawca w pierwszej kolejności naprawi wadę lub dostarczy nowy Towar. Jeżeli naprawa lub wymiana produktu jest niemożliwa (lub z uzasadnionych powodów nie może być racjonalnie wymagana od Kemppi), Kupujący może żądać według swojego wyboru (i) obniżenia ceny w takiej proporcji jak wynika to z zakresu odstępstwa od umowy,  (ii) odstąpić od umowy.

5. Prawa własności intelektualnej

Sprzedaż Towarów nie przenosi na Kupującego żadnych praw do znaków towarowych, patentów ani innych praw własności intelektualnej dotyczących Towarów.

Bez uprzedniej pisemnej zgody Sprzedawcy, Kupujący nie ma prawa do powielania, w części ani w całości, jakichkolwiek zdjęć, rysunków, obliczeń ani innych dokumentów związanych z ofertą lub Towarami, ani też do powielania Towarów ani ich części, ani też do korzystania w inny sposób z prawa własności intelektualnej Sprzedawcy.

6. Odstąpienie od Umowy i Siła Wyższa

6.1. Prawo Konsumenta do odstąpienia od Umowy

Jeżeli Kupujący jest konsumentem ma prawo do odstąpienia od Umowy przez powiadomienie Sprzedawcy mailem lub z wykorzystaniem formularza Kontakt w sklepie internetowym w terminie czternastu (14) dni i bez podawania przyczyny. Termin możliwości odstąpienia od Umowy wynosi czternaście (14) dni od daty, w której Kupujący lub osoba wyznaczona przez Kupującego (inna niż przewoźnik) objęła posiadanie Towaru. W przypadku, gdy Kupujący zamówił kilka Towarów w ramach tego samego zamówienia, które zostały dostarczone osobno, termin możliwosci odstąpienia od Umowy wynosi czternaście (14) dni od daty, w której Kupujący lub osoba wyznaczona przez Kupującego (inna niż przewoźnik) otrzymała ostatni przedmiot.

W celu odstąpienia od umowy, Kupujący musi powiadomić Kemppi, Kemppi Sp. z o.o, Kolonijna 3, 03-565 Warszawa, Poland, tel. +48 22 781 53 01, info.pl@kemppi.com, poprzez złożenie jednoznacznego oświadczenia (np. poprzez formularz kontaktowy w sklepie internetowym lub mailowo na adres: info.pl@kemppi.com) o podjęciu decyzji o odstąpieniu od Umowy. Kupujący może zastosować w tym celu standardowy formularz [link], który jednak nie jest obowiązkowy.

Dla zachowania terminu do odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie oświadczenia o wykonaniu prawa odstąpienia przed upływem terminu do odstąpienia.

Kemppi zorganizuje i opłaci transport zwracanego towaru. Kod do zwrotu jest ważny przez czternaście (14) dni, w trakcie, których klient musi zrzec się prawa do Towaru odesłanego do Kemppi.

Skutki odstąpienia

Jeśli Kupujący odstąpi od Umowy, Kemppi będzie zobowiązane do zwrotu wszelkich płatności, które otrzymało od Kupującego, w tym kosztów dostawy (za wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybrania dostawy innej niż najtańszy zwykły sposób oferowany przez Sprzedawcę) bezzwłocznie, jednak nie później niż czternaście (14) dni od daty otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. W celu dokonania zwrotu płatności Kemppi zastosuje tę samą metodę zwrotu płatności, jaka była zastosowana przy pierwotnej transakcji, chyba że Kemppi dokonało wyraźnie innych ustaleń z Kupującym; w żadnym wypadku Kupujący nie poniesie opłat za dokonanie zwrotu płatności.

Kemppi może wstrzymać się z dokonaniem zwrotu płatności, dopóki nie otrzyma zwrotu Towaru lub dopóki Kupujący nie dostarczy dowodu, że zwrócił Towar, którekolwiek z tych wydarzeń nastąpi pierwsze.

Kupujący musi zwrócić lub wydać Towar Sprzedawcy bezzwłocznie, w każdym wypadku nie później niż w ciągu czternastu (14) dni od daty złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.  Dla zachowania terminu wystarczy wysłanie Towaru przed upływem terminu czternastu (14) dni. Kemppi pokrywa koszty zwrotu Towaru.

Kupujący odpowiada za zmniejszenie wartości Towaru będące skutkiem skorzystania z Towaru w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania.

Prawo do odstąpienia od Umowy nie dotyczy Towarów, które zostały wykonane na zamówienie według specyfikacji Klienta ani jakichkolwiek innych produktów wykonanych na zamówienie w celu zaspokojenia spersonalizowanych potrzeb Klienta.

6.2. Siła wyższa, czynniki na które nie mamy wpływu

Sprzedawca nie jest zobowiązany do wywiązania się z Umowy w przypadku klęski żywiołowej, pożaru, awarii maszyn lub podobnego zakłócenia, strajku, lokautu, wojny, mobilizacji, zakazu importu lub eksportu, braku środków transportu, zakończenia produkcji, zakłócenia ruchu lub innych tego typu przeszkód, których Sprzedawca nie jest w stanie racjonalnie przezwyciężyć, a które uniemożliwiają dostawę Towaru w całości lub w części. Również w przypadku, gdy wykonanie Umowy wymagałoby od Sprzedawcy poświęceń niewspółmiernych wobec korzyści należnych Kupującemu z tytułu wykonania Umowy przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do wykonania umowy. W powyższych okolicznościach, i z zastrzeżeniem pkt 10, Sprzedawca ma prawo do odstąpienia od Umowy w terminie 60 dni od jej zawarcia, tym samym Sprzedajacy powinien bez zbędnej zwłoki zwrócić Kupującemu wynagrodzenie zapłacone Sprzedającemu. Poza powyższym, Strony nie mają prawa do przedstawienia jakichkolwiek innych roszczeń w związku z czym Sprzedający nie jest zobowiązany do naprawienia szkody poniesionej przez Kupującego z powodu niewywiązani[em]/[a] się przez Sprzedawcę ze zobowiązań umownych, a Sprzedawca ma prawo odstąpić od umowy z wyłączeniem prawa Kupującego do wystąpienia z jakimikolwiek roszczeniami przeciwko Sprzedawcy.

7. Przeniesienie tytułu

O ile nie uzgodniono inaczej, tytuł własności Towaru przechodzi na Kupującego z chwilą uiszczenia pełnej zapłaty za ten Towar.

8. Powiadomienia

Powiadomienia do drugiej strony będą kierowane w formie korespondencji e-mail.

9. Ograniczenie odpowiedzialności

Sprzedawca jest odpowiedzialny za szkodę umyślną oraz rażące niedbalstwo. Ponadto, Sprzedawca jest odpowiedzialny za wynikające z niedbalstwa naruszenie zobowiązania, którego wykonanie jest niezbędne dla umożliwienia normalnego wykonania Umowy, którego naruszenie zagraża osiągnięciu celu Umowy oraz na dotrzymaniu którego Klient może normalnie polegać. W ostatnim przypadku, Sprzedawca odpowiada jedynie za normalną, możliwą do przewidzenia szkodę umowną. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności poza powyższymi wypadkami.

Powyższe wyłączenia i ograniczenia nie znajdują zastosowania w wypadku śmierci oraz szkody na osobie lub w zakresie w jakiej nie są dopuszczalne znajdującym zastosowanie prawem.

Powyższe postanowienia o odpowiedzialności znajdują zastosowanie do naruszeń obowiązków dokonanych przez współpracowników, zastępców oraz podwykonawców Sprzedawcy oraz osób trzecich, którym Sprzedawca powierzył wykonanie Umowy.

10. Obowiązujące prawo

Niniejsze Standardowe Warunki będą interpretowane zgodnie z prawem Finlandii i będą nim podlegać. Niezależnie od wyboru prawa  Klient będący konsumentem, mający miejsce stałego zamieszkania w państwie członkowskim UE jest uprawniony do środków ochrony przewidzianych bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa państwa stałego miejsca zamieszkania.

11. Rozwiązywanie sporów

Wszelkie spory wynikające z standardowych niniejszych warunków ogólnych będą w pierwszej kolejności rozstrzygane w drodze negocjacji z działem obsługi klienta Sprzedawcy, a ostatecznie przed sądem właściwym, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Jeśli Klient i Sprzedawca nie są w stanie rozstrzygnąć sporu na drodze negocjacji, Klient, który jest konsumentem może zgłosić sprawę do lokalnego urzędu ds. ochrony praw konsumenta. Alternatywnie, Klient, który jest konsumentem ma również dostęp do forum rozwiązywania sporów online (http://ec.europa.eu/odr) prowadzonego przez Komisję Europejską.

12. Zwroty i reklamacje

12.1  Reklamacje dotyczące dostawy

Jeśli przesyłka została uszkodzona podczas transportu lub zauważono jakiekolwiek braki podczas jej rozpakowywania, po stwierdzeniu takiej wady Klient powinien jak najszybciej odnotować to w liście przewozowym i poinformować o tym dział handlowy firmy Kemppi za pośrednictwem poczty e-mail, lub formularza kontaktowego w Sklepie internetowym. Informacja powinna zawierać dane zamówienia Kupującego, powód reklamacji oraz zdjęcie przesyłki (zwłaszcza w przypadku uszkodzenia lub wady).  W przypadku nieprawidłowości lub braków w przesyłce wynikłych z winy firmy Kemppi dokona ona wymiany lub uzupełnienia nieprawidłowych pozycji.

12.2 Warunki zwrotów

Produkty mogą być zwrócone w ciągu 30 dni od daty dostawy po wypełnieniu formularza zwrotu dostępnego w Sklepie internetowym lub skontaktowaniu się z działem obsługi klienta drogą e-mailową lub za pomocą formularza kontaktowego w Sklepie internetowym. Prawo do zwrotu nie dotyczy instytucji i firm ani towarów, które zostały wykonane na zamówienie zgodnie z życzeniem Klienta, ani żadnych innych produktów wykonanych na zamówienie.

Klient otrzyma nr zwrotu razem z instrukcją od Kemppi w ciągu jednego (1) tygodnia. Kemppi zorganizuje i opłaci transport zwracanego towaru. Nr zwrotu jest ważny czternaście (14) dni, w czasie których klient musi zrezygnować z towaru i dostarczyć go do Kemppi. 

Klient ponosi odpowiedzialność za wszelkie uszkodzenia lub utratę Towaru podczas transportu zwrotnego

Prawo do zwrotu ma zastosowanie wyłącznie do Towarów w oryginalnym opakowaniu. Towar musi być zapakowany w to samo opakowanie, w którym został odebrany, lub opakowanie równoważne i musi nadawać się do transportu.

Zwracane Towary zostaną zaksięgowane po ich otrzymaniu, sprawdzeniu i przyjęciu, a najpóźniej czternaście (14) dni po otrzymaniu przesyłki.

Niezależnie od pkt 6.1, Kemppi zastrzega sobie prawo do obniżenia kwoty wypłaconego zwrotu, jeśli Towary nie zostaną przyjęte z powodu uszkodzeń podczas transportu lub podczas otwierania lub używania produktów.

13. Ogólne

Każdy z warunków zawartych w  niniejszych Ogólnych Warunkach funkcjonuje oddzielnie. Jeśli jakikolwiek sąd lub właściwy organ uzna, że ​​którykolwiek z nich jest niezgodny z prawem lub niewykonalny, pozostałe warunki pozostaną w pełnej mocy.

14. Reklamacje dotyczące Sklepu internetowego

Reklamacje dotyczące usług świadczonych za pośrednictwem Sklepu internetowego mogą być składane drogą elektroniczną na adres e-mail [] . W reklamacji Kupujący powinien podać następujące dane: imię i nazwisko, nazwę użytkownika, adres korespondencyjny, rodzaj i opis problemu. Kemppi rozpatrzy reklamację niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania i w tym terminie udzieli odpowiedzi na reklamację.

15. Przechowywanie treści umowy

Klient otrzyma postanowienia umowne razem z informacją o zamówionym Towarze w tym powyższe standardowe warunki e-mailem po potwierdzeniu zawarcia umowy wraz z odpowiednim powiadomieniem. Kemppi nie przechowuje postanowień umownych dla Klienta. Standardowe warunki mogą zostać pobrane tutaj: [link].

 

#20221011